Condret A. Marius-Eduard I.I.

Consultanta protectia muncii si situatii de urgenta
logo.gif

Condret A. Marius-Eduard I.I.  este o societate abilitata ce ofera consultanta in domeniile Protectia Muncii (Securitatea si Sanatatea in Munca – SSM) si Situatii de Urgenta (Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectie Civila – SU)


dsgn_123_glob.default.png

Legislatie SITUATII DE URGENTA - P.S.I.


- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, modificata si completata prin Legea nr. 212/2006;
- Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de

old_book.jpg

aparare impotriva incendiilor;
- Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, modificat si completat de Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 786/2005;

P.S.I. - Hotarare Nr. 1489/2004 - organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta
P.S.I. - Hotarare Nr. 1490/2004 - aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
P.S.I. - Hotarare Nr. 1491/2004 - aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta
P.S.I. Hotarare Nr. 1492/2004 - principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste
P.S.I. - Hotarare Nr. 259/2005 - infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila
P.S.I. - Hotarare nr. 547/2005 - aprobarea Strategiei nationale de protectie civila
P.S.I. - Hotarare nr. 1514/2005 - modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
P.S.I. - HGR 1648/2006 - modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
P.S.I. - Ordonanta Nr. 88/2001 - infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
P.S.I. - Ordonanta de Urgenta Nr. 21/2004 - Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta
P.S.I. - Ordonanta de Urgenta Nr. 25/2004 - modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
P.S.I. - Legea Nr. 363/2002 - aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
P.S.I. - Legea Nr. 329/2004 - aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
P.S.I. - Legea Nr. 481/2004 - Protectia Civila
P.S.I. - Legea Nr. 307/2006 - apararea impotriva incendiilor
P.S.I. - Ordin Nr. 360/2004 - aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta
P.S.I. - Ordin Nr. 370/2004 - aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea si functionarea inspectoratelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru situatii de urgenta
P.S.I. - Regulament din 12/05/2005 - gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale
P.S.I. - Ordin nr. 1134/2006 - aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste
P.S.I. - Ordin Nr. 1184/2006 - aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta
P.S.I. - Legea Nr. 80/1995 - Statutul cadrelor militare
P.S.I. - Ordin nr.1113 IG/2008 - aprobarea Procedurii de autorizare a persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu
P.S.I. - Ordinul nr. 1124 IG/2008 - aprobarea Procedurii privind emiterea avizului in vederea autorizarii furnizorilor de formare profesionala in ocupatia de ”cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor”
P.S.I. - Ordin nr. 210/2007 - aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendii
P.S.I. - Ordin nr. 483/2008 - organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta
P.S.I. - Ordin nr. 164//2007 - aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu
P.S.I. - Ordin nr. 163/2007 - aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
P.S.I. - Ordin nr. 160/2007 - aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta
P.S.I. - Ordin nr. 160/2007 - aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei,echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private
P.S.I. - Ordin nr. 158/2007 - aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta
P.S.I. - Ordin nr. 132/2007 - aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor
P.S.I. - Ordin nr. 130/2007 - aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
P.S.I. - Ordin nr. 106/2007 - aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor
P.S.I. - H.G.R. nr. 1739/2006 - aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii privind securitatea la incendiu
P.S.I. - Hotarare nr. 1.579/2005 - aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare
P.S.I. - Ordin nr. 1474/2006 - aprobarea Regulamentului de planificare, organizare pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta
P.S.I. - Ordin nr. 1436/2006 - aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva incendiilor, emise de ministere si alte organe ale administratiei publice centrale
P.S.I. Ordin nr. 1433/2006 - aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila
P.S.I. - Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta - abroga - D.G.P.S.I. - 002
P.S.I. - Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004
P.S.I. - Ordin Nr. 373/2002 - aprobarea Statutului-cadru al organismului national de standardizare
P.S.I. - Ordin Nr. 542/2003 - aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat
P.S.I. - Ordin Nr. 47/1203/509/2003 - aprobarea Procedurii de emitere a avizului in vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate in vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale
P.S.I. - Ordin Nr. 440/2004 - aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la echipamente sub presiune
P.S.I. - Ordin nr. 463/2004 - modificarea Prescriptiei tehnice PT C 4/2-2003, editia 1, “Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea recipientelor metalice stabile sub presiune”, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 334/2003
P.S.I. - Ordin Nr. 1410/2004 - completarea art. 2 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003
P.S.I. - Ordin privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive
P.S.I. - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive
P.S.I. - Ordonanta de Urgenta Nr. 75/2004 - modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
P.S.I. - Ordin nr. 1822/2004 - aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
P.S.I. - Anexa Ordin 1822/2004 - Regulament din 07/10/2004 - clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
P.S.I. - Ordin Nr. 713/2004 - modificarea unor prevederi din anexa nr. 1 “Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
P.S.I. - Ordin Nr. 720/2004 - aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune
P.S.I. - Ordin Nr. 2132/2004 - aprobarea Listei standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
P.S.I. - Ordin Nr. 2134/460/2004 - aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
P.S.I. - Ordin Nr. 806/2004 - modificarea Ordinelor: 1.507/1996, 113/2001, 371/2002, 40/2003, 322/2003, 58/2004 si 115/2004
P.S.I. - Ordonanta Nr. 19/2005 - modificarea art. 4 din Legeaa nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
P.S.I. - Ordin nr. 254/2005 - aprobarea Listei cuprinzand organismele recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
P.S.I. - Anexa Ordin nr 254/2005 - Lista organismelor recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
P.S.I. - Ordin nr. 270/2005 - aprobarea Procedurii de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii
P.S.I. - Ordin Nr. 718/2005 - aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
P.S.I. - Ordin nr. 195/2007 - modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
P.S.I. - Procedura din 22/02/2005 de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii
P.S.I. - Ordin nr. 271/2005 - aprobarea Procedurii de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul produselor pentru constructii
P.S.I. - Procedura din 22/02/2005 de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul produselor pentru constructii
P.S.I. - Ordin Nr. 607/2005 - aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pietei produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu
P.S.I. - Ordin nr. 1134/2006 - aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste
P.S.I. - Normativ din 27/06/1997 - Normativ experimental pentru proiectarea si executarea sistemelor de distributie a gazelor naturale cu conducte din polietilena Indicativ I.6. PE-97
P.S.I. - Normativ din 08/07/2004 - elaborarea planurilor de aparare in cazul producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau alunecari de teren
P.S.I. - Normativ din 05/06/2006 - asigurarea indeplinirii cerintelor privind siguranta in exploatare si securitatea la incendiu pentru instalatiile care produc sau utilizeaza acetilena
P.S.I. - Regulament din 22/03/2004 - acordarea licentei provizorii in sectorul gazelor naturale
P.S.I. - Regulament din 22/10/2004 - autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale
P.S.I. - Regulament privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii
P.S.I. - Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea cladirilor de locuit si social-culturale
P.S.I. - Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de apa si canalizare
P.S.I. - Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice
P.S.I. - Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor termice, conditionarea aerului, gaze
P.S.I. - Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
P.S.I. - PROTOCOL privind pregatirea in domeniul protectiei civile a copiilor, elevilor si studentilor din invatamantul national preuniversitar si superior
P.S.I. - Legea nr. 159/2007 - modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
P.S.I. - Ordin nr. 269/2008 - modificarea si completarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.822/2004 si Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 394/2004